باورهای بنیادی

ارزش هاي ایران زمین

 

تحقق مأموريت هاي هر سازمان بدون شک در گرو ايجاد زيرساختهاي مديريتي و سازماني روان و پوياست. يکي از مهمترين زيرساختهاي سازماني، مجموعه اي از ارزش هاي بنيادين و ارزش هاي سازماني است که مي تواند در تمامي مراحلِ فعاليت سازماني به خصوص در هنگام بحرانها، راهنما و نجات بخش سازمان باشد. اين اصول و ارزش ها، نقش قطب نما را در سازمان ايفا مي کند و عملکرد افراد در سازمان مي بايست نه تنها در چارچوب اين ارزش ها باشد، بلکه بايد به تقويت و نهادينه سازي آنها نيز کمک کند.

 

ایران زمین در تمامي برنامه ها، فعاليت ها و اقداماتي که براي تحقق مأموريت هايش پي خواهد گرفت،‌ همواره به رعايت ارزش هاي بنيادين زير ملتزم و متعهد خواهد بود:

 

توجه و احترام عميق به ارزشها، عقايد و اصول اخلاقی بر پایه اندیشه

توجه و احترام عميق به نامحدود بودن توانايي هاي انسان براي رشد و تعالي

 

ارزش هاي بنيادين در واقع مبناي اصلي،‌ پايدار و دائمي ایران زمین به شمار مي روند که سازمان،‌ خود و تمامي رهبران، مديران و کارکنان خويش را ملزم و مقيد خواهد ساخت، تا به صورت همه جانبه،‌ هميشگي و دائمي آنها را رعايت کرده و هيچگاه و با هيچ ملاحظه اي – حتي اگر منافع و يا موجوديت سازمان،‌ با رعايت اين ارزشها در معرض خطر قرار بگيرد- آنها را زير پا نگذاشته و مورد غفلت و بي توجهي قرار ندهد.
 

ارزش هاي سازماني به عنوان سطحي ديگر از ارزش هاي ایران زمین، که راهنما و هدايت گر ارکان مختلف ایران زمین، جهت پيگيري مأموريتها و دستيابي به چشم انداز ها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مي باشند، به شرح زيرند:

پايبندي به اصول اخلاقي

صداقت، اعتماد (به يكديگر)

توسعه و پيشرفت

احساس مسؤوليت (مسؤوليت پذيري)

سخت كوشي

وفاداري سازماني

منوی دسترسی