ماموریت

بيانيه مأموريت ایران زمین

مأموريت ایران زمین عبارتست از فراهم آوردن ساختارها، منابع و زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم (اعم از طرح و برنامه،‌نظام و سيستم،‌ نيروي انساني،‌ منابع مالي،‌ تجهيزات و امکانات،‌ کامپيوتر ، شبکه و...) براي تحقق هدف بنيادين فوق و راهبردهاي اساسي زير:

پرورش انسان هايي با توانايي هاي لازم براي ايفاي نقش موثر و خلاق در جامعه

پرورش انسان هايي با مهارت هاي لازم براي زندگي در دنياي پيچيده و متحول امروز

پرورش انسان هايي با باورهاي مذهبي، اخلاقي، فرهنگي و هنري موثر

پرورش انسان هايي با توانايي ها و آمادگي هاي لازم براي ادامه تحصيل

ایران زمین همچنين مأموريت دارد تا ساختارها، منابع و زيرساختهاي مختلفي را که فراهم مي آورد، به گونه اي به کار گيرد که دانش آموزان در طول دوران تحصيل در ایران زمین، به نسبت طول زمان برخورداري از خدمات آموزشي- تربيتي ایران زمین،‌در شاخص هاي توانمندي زير داراي مزيت رقابتي باشند:

توانمندي هاي اخلاقي، رفتاري و شخصيتي (براي کنترل و استفاده شايسته از ساير توانمندي ها)

مهارت هاي ارتباطي

آگاهي‌هاي اجتماعي

قدرت تحليل برتر

مهارت هاي کار آفريني

آمادگي هاي لازم براي ادامه تحصیلات

مهارتهاي فني زندگي

تسلط به زبان انگليسي

تسلط به زبان فرانسه

تسلط به کامپیوتر

تسلط حرفه اي به يك مهارت هنري، ورزشي و يا فني

منوی دسترسی